PRAVIDLA

  Žyla fotbal cup,  s.r.o.
  
Celoroční soutěž ve FUTSALU v Praze


Místa konání:

O co se hraje :

 1. DIVIZE

1. místo - 6 000 Kč, pohár, diplom
2. místo - 5 000 Kč, diplom
3. místo - 4 000 Kč, diplom
Nejlepší střelec - 2 000 Kč, diplom
Nejlepší brankář - 2 000 Kč, diplom

 1. DIVIZE

1. místo - 3 000 Kč, diplom
2. místo - 2 000 Kč, diplom
3. místo - 1 000 Kč, diplom
Nejlepší střelec - 1 000 Kč, diplom
Nejlepší brankář - 1 000 Kč, diplom

 1. DIVIZE

1. místo - 1 500 Kč, diplom
Nejlepší střelec - 700 Kč, diplom
Nejlepší brankář - 700 Kč, diplom

 1. DIVIZE

1. místo - 1000 Kč, diplom
Nejlepší střelec - 500 Kč, diplom
Nejlepší brankář - 500 Kč,  diplom

 1. DIVIZE

1. místo - 500 Kč, diplom
Nejlepší střelec - 300 Kč, diplom
Nejlepší brankář - 300 Kč,  diplom


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 Veškeré platby lze zasílat na účet  Raiffeisen Bank :  2652161001/5500

a./ při platbě na účet nutno uvést v poznámkách název mužstva, důvod platby...

b./ bude brán zřetel na den příchozí, ne den odeslání

c./ nutno rovněž ihned pořadateli tel. oznámit odeslání a částku /SMS/

d./ minimální částka odeslána na účet  100 Kč,-

e./poplatek na platbu na účet   50 Kč,-


PRAVIDLO 1 - HRACÍ PLOCHA
Veškeré zápasy této dlouhodobé soutěže jsou hrány na hřišti s umělým povrchem. Na tomto hřišti jsou vyznačeny pomezní a brankové čáry, jakož i středová čára, brankové území a značka pro pokutový kop. Dále jsou zde umístěny branky odpovídajících rozměrů.

PRAVIDLO 2 - MÍČ
Každé z mužstev je povinno před zahájením soutěže si zakoupit 2 míče č. 4 se sníženým odskokem. (Možno i u pořadatele.) Pouze tyto míče jsou oficiálně uznány pro tuto soutěž. Mužstvo musí před zahájením utkání oba míče předložit rozhodčímu (tzn. že tyto míče budou během hry uloženy u středové čáry). Na zápas budou tedy připraveny čtyři míče.

PRAVIDLO 3 - POČET HRÁČŮ
Hry se zúčastní dvě mužstva. Každé z mužstev má nejvýše pět hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Při zahájení hry musí být minimální počet hráčů pět. Maximální počet náhradníků není nijak omezen. Rovněž není omezen počet střídání. Toto se provádí tzv. "letmým" způsobem, tj. i když je míč ve hře. Hráč, který nastupuje do hry, tak může učinit až poté, co hráč, který ze hry odstupuje, překročí postranní čáru ve směru ven ze hřiště. Toto střídání probíhá na vlastní polovině u spojnice středové a postranní čáry (ve stejném místě střídajícího hráče) Střídání brankáře podléhá schválení rozhodčího a musí být provedeno v přerušené hře. Minimální počet hráčů jednoho týmu na hřišti jsou tři (2+1), kromě úvodu utkání, kdy platí plný počet hráčů (4+1). Klesne-li počet hráčů na dva, zápas musí být ukončen. 
Trestní ustanovení:
Pokud při střídání vstoupí náhradník na hřiště dříve, nežli jej střídaný hráč úplně opustí, rozhodčí hru přeruší. Vykáže ze hřiště střídaného hráče, napomene náhradníka žlutou kartou, zahájí hru nepřímým volným kopem prováděným mužstvem, které se neprovinilo z místa, kde se nacházel míč v okamžiku přerušení hry. Pokud se v té době míč nacházel v brankovém území provinivšího se mužstva, nepřímý volný kop se provádí z čáry brankového území. Jestliže v průběhu střídání vstoupí náhradník na hřiště, nebo jej střídaný hráč opustí z jiného místa, než je oblast pro střídání, rozhodčí hru přeruší, napomene provinivšího se hráče a hru naváže stejně, jako v předchozím případě.

PRAVIDLO 4 - VÝSTROJ HRÁČŮ

 1. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče a jeho samotného (přívěsky, náušnice, tvrdé fixační obvazy, hodinky apod.)
 2. Výstroj hráče se skládá z trička (dresu), trenýrek a sportovní obuvi. Hráč může mít i stulpny a chrániče holenní kosti. Povolenou obuví jsou tenisky, lehká tréninková obuv z jemné kůže nebo gymnastická obuv s gumovou podrážkou. Zakázány jsou kopačky (i gumotextilní). Používání obuvi je povinné.
 3. Všichni hráči musí mít dresy stejné barvy s dostatečně viditelnými čísly. Brankář je povinen mít triko odlišné od všech hráčů v poli s taktéž dostatečně viditelným číslem. Poznámka: v případě stejných dresů u obou mužstev, je povinnosti hostů změnit barvu (v tomto případě, postačí i neočíslované rozlišováky).
 4. Kapitán mužstva musí být označen páskou jiné barvy, nežli je barva rukávu. Poznámka: kapitánská páska není obvaz, izolepa, šátek apod.
 5. V případě nedostavení se rozhodčího, musí být kapitáni všech mužstev, vybavení píšťalkou a žlutou i červenou kartou.

Trestní ustanovení:
Za jakékoliv porušení tohoto pravidla bude provinivší se hráč vykázán ze hřiště, aby si upravil svou výstroj. Tento hráč se smí do hry vrátit pouze v přerušené hře se souhlasem rozhodčího. Za takto vykázaného hráče smí nastoupit náhradník. Pokud hráč závadu neodstraní a domáhá se pokračování ve hře, jde o nesportovní chování hráče.

PRAVIDLO 5 - HLAVNÍ ROZHODČÍ
K řízení každého zápasu je ustanoven hlavní rozhodčí. Jeho rozhodnutí o skutečnostech spojených s hrou jsou konečná. 1.divizi řídí dva rozhodčí.
Poznámka:
Rozhodčím je dána plná důvěra a námitky na jejich řízení utkání se nepřijímají.
Pokud se hlavní rozhodčí k řízení zápasu nedostaví ani po uplynutí čekací doby na rozhodčího (5 min.), kapitáni či vedoucí celků, zúčastněných na hře se dohodnou na osobě hlavního rozhodčího. Pokud nedojde k dohodě, určuje osobu rozhodčího los. Tento rozhodčí (laik) přebírá veškerá práva a povinnosti hlavního rozhodčího.

Ohodnoťte v zápise výkon rozhodčího známkou 5 – 1 (5 = velmi dobrý  4 = dobrý  3 = průměrný  2 = neuspokojivý  1 = velmi neuspokojivý

PŘI NEUSTÁLÝCH NESPORTOVNÍCH PROJEVECH NA ROZHODČÍHO, MŮŽE ROZHODČÍ UKONČIT ZÁPAS, KTERÝ BUDE KONTUMOVÁN V NEPROSPĚCH PROVINIVŠÍHO SE MUŽSTVA !!! PŘI FYZICKÉM NAPADENÍ ROZHODČÍHO, JE CELÉ MUŽSTVO VYLOUČENO ZE SOUTĚŽE BEZ NÁROKŮ NA VRACENÍ ČÁSTKY ZA REGISTRACI !!!!!

PRAVIDLO 6 - DÉLKA HRY

 1. Délka hrací doby je stanovena na 2 x 25 minut.
 2. Dodržování času je sledováno hlavním rozhodčím a pouze on je kompetentní k posouzení hrací doby.
 3. Mezi poločasy neexistuje přestávka. Přerušení hrací doby je omezeno na dobu nezbytně nutnou k výměně stran a zahájení hry.
 4. Čekací doba neexistuje. Ihned kontumace 5 : 0 !!! Poznámka: vyjma, kdy mužstvo připravené do hry s čekací dobou na soupeře souhlasí (ne delší 15 minut). Podmínkou je, ale zkrácená hrací doba shodná s dobou čekací.
 5. Time-out není povolen.

PRAVIDLO 7 - ZAHÁJENÍ HRY

 1. Před zahájením se provede výběr stran a výkopu losováním. Mužstvo, které los vyhrává, má možnost stran nebo výkopu.
 2. Po daném signálu rozhodčím, bude proveden zahajovací výkop hráčem směrem dopředu. Míč při zahájení musí stát ve středu hřiště na ustálené poloze. Hráči stojí na svých vlastních polovinách a hráči týmu, který výkop neprovádí, stojí minimálně čtyři metry od míče, dokud není vykopnut. Hráč provádějící výkop se nesmí míče dotknout podruhé, dokud se jej nedotkl jiný hráč na hřišti.
 3. Po dosažení branky je vždy míč rozehráván v souladu s bodem 2.
 4. Po přestávce výkop provádí to mužstvo, které utkání výkopem nezahajovalo. Přímo z výkopu nemůže být dosaženo branky.
 5. Při porušení pravidel o zahájení hry bude výkop opakován. Pouze v případě, že hráč provádějící výkop zahraje míčem znovu před tím, než se míče dotkl jiný hráč, bude opačnému týmu přiznán nepřímý volný kop.

PRAVIDLO 8 - MÍČ VE HŘE A MIMO HRU

 1. Míč je mimo hru:
  1. když celým objemem přejde po zemi či ve vzduchu brankovou nebo postranní čáru
  2. když hra byla přerušena rozhodčím
 2. Míč je ve hře ve veškerém ostatním čase od zahájení hry do jejího konce a to i když:
  1. se odrazí od břevna či tyče zpět do hřiště
  2. se odrazí od rozhodčího, který je ve hřišti

PRAVIDLO 9 - DOSAŽENÍ BRANKY
Branky je dosaženo, přejde-li míč celým objemem přes brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem za předpokladu, že nebyl hozen, donesen nebo záměrně vržen rukou nebo paží hráčem útočící strany. Mužstvo, které v průběhu zápasu zaznamená větší počet branek je vítězem.
Branky je možno dosáhnout přímo z autového kopu !!!
Nelze ji dosáhnout přímo ze zahajovacího výkopu, rukou, přímo z nepřímého volného kopu, přímo z nepřímého i přímého kopu zahraného do vlastní branky (kope se roh), přímo z výhozu brankáře (i pokud se míč dotkl hrací plochy na vlastní polovině).

PRAVIDLO 10 - FAULY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

 1. Volným přímým kopem bude potrestáno mužstvo, jehož hráč se dopustí některého z následujících přestupků:
  1. kopne, nebo se pokusí kopnout soupeře
  2. podrazí soupeře, nebo se nastavením nohy nebo skrčením snaží zavinit pád soupeře
  3. skočí na soupeře
  4. vráží do soupeře nebezpečným způsobem
  5. napadne protihráče ze zadu, vráží do soupeře ze zadu - aniž ten mu brání ve hře
  6. uhodí nebo se snaží uhodit soupeře
  7. plivne na soupeře
  8. drží soupeře
  9. strčí do soupeře
  10. dopustí se skluzu - Při skluzu nesmí dojít ke kontaktu s hráčem, pouze rozhoduje úmysl zabránit další hře soupeře. Z tohoto trestu jsou vyjmuty pouze body, kdy si hráč vypomůže skluzem ve snaze zahrát míčem tak, aby neskončil v brance či autu, nebo naopak, aby bylo branky dosaženo. Při tomto však nesmí dojit ke kontaktu s protihráčem. Pokud se hráč skluzem dopustí faulu (kontakt s protihráčem), následuje vyloučení
  11. zahraje míč rukou (to se nevztahuje na brankáře ve vlastním brankovém území) Přímý volný kop bude zahráván soupeřovým týmem z místa, kde došlo k přestupku. Pokud tímto místem bylo brankové území, následuje pokutový kop.
 2. Nepřímým volným kopem bude potrestáno mužstvo, jehož hráč se dopustí některého z následujících přestupků:
  1. hraje způsobem, který lze považovat za nebezpečný (např. se pokouší kopnout do míče, který je v držení brankáře)
  2. napadne brankáře - kromě případů, kdy je brankář mimo brankové území
  3. v průběhu střídání vstoupí střídající hráč na hřiště dříve, než jej střídaný hráč opustí, nebo vstoupí na hřiště z nesprávného místa
  4. projevuje slovem či gestem nesouhlas s jakýmkoliv rozhodnutím rozhodčího
  5. proviní se nesportovním chováním

Při nepřímém volném kopu drží rozhodčí zvednutou paži tak dlouho, dokud se míče nedotkne jiný hráč než ten, který kop zahrával.

 

 1. Hráč bude napomenut žlutou kartou jestliže:
  1. v průběhu střídání vstoupí na hřiště dříve, než jej střídaný hráč opustí, nebo z nesprávného místa vstoupí na hřiště
  2. opakovaně porušuje pravidla hry
  3. projevuje nesouhlas s jakýmkoliv rozhodnutím rozhodčího
  4. proviní se nesportovním chováním
 2. Hráč bude vyloučen jestliže:
  1. proviní se nebezpečným faulem
  2. se chová hrubě a nesportovně
  3. používá urážlivých nebo hanlivých výroků
  4. podruhé se proviní napomínatelným přestupkem

Pokud je hráč vyloučen za přestupek b), c), d) aniž by došlo k jinému porušení pravidel, bude hra po vyloučení hráče znovu zahájena nepřímým volným kopem z místa, kde se přestupek stal, zahrávaným proti provinivšímu se mužstvu. Vyloučený hráč se ihned musí odebrat do šaten, do hry se již nesmí vrátit. Jeho tým potom hraje oslaben o jednoho hráče po dobu pěti minut, po uplynutí se na pokyn rozhodčího může do hry zapojit další hráč. Zároveň tento hráč má automaticky STOP na (minimálně) 1 utkání. Pokud je hráč napomínán žlutou kartou, může se do hry po uplynutí dvou minut zapojit i napomínaný hráč. Doba vyloučení hráče je nezávislá na počtu obdržených branek.

PRAVIDLO 11 - VOLNÝ KOP
Volné kopy jsou rozděleny do dvou kategorií:
Přímý volný kop - ze kterého lze přímo dosáhnout branky
Nepřímý volný kop - ze kterého nemůže být dosažená branka, pokud se míče nedotknul jiný hráč než hráč tento kop provádějící.

 1. Vzdálenost od místa, odkud se volný kop zahrává je pro soupeřovo mužstvo určena na 4 metry. Pokud tomu tak není, pořádá hráč kop provádějící rozhodčího o určení vzdálenosti a to tak, že zvedne ruku. Rozhodčí provinivšího se hráče napomene poprvé ústně, v případě opakování přestupku žlutou kartou. V případě, že rozhodčí na požádání zasahuje do hry, dává v každém případě povel k rozehrání. Pokud hráč, provádějící kop tento v rychlosti provede i bez toho, aby hráči soupeřova mužstva byli vzdálení od míče čtyři metry, nelze se již dožadovat jeho opakování.
  1. Celý bod platí pro veškeré rozehrávání míče kopem (aut, roh).
  2. Hráč zahrávající kop se smí míče podruhé dotknout až poté, co se míče dotkne jiný hráč. Dotkne-li se stejný hráč míče podruhé, nařídí rozhodčí proti jeho mužstvu nepřímý volný kop (i aut a roh).
  3. Pokud mužstvo zahrávající volný kop se zahráním zbytečně prodlévá po dobu delší čtyřech sekund, rozhodčí přizná nepřímý volný kop soupeři. Totéž platí pro autový a rohový kop.

PRAVIDLO 12 - POKUTOVÝ KOP
Pokutový kop je zahráván ze značky pokutového kopu. Když je pokutový kop zahráván, všichni hráči, s výjimkou hráče pokutový kop zahrávajícího a soupeřova brankáře, budou na hřišti, ale mimo brankové území a alespoň 4 metry od značky pokutového kopu.
Brankář musí stát (bez pohybu nohou) na své brankové čáře, mezi brankovými tyčemi. Hráč zahrávající pokutový kop musí kopnout míč dopředu a nemůže zahrát míčem podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč.
Tresty za jakékoliv porušení tohoto pravidla:

 1. bránícím týmem - kop bude znovu opakován, jestliže neskončil brankou
 2. útočícím týmem - jiným hráčem, než hráčem pokutový kop provádějícím: jestliže je dosaženo branky, branka nebude uznána a kop se bude opakovat hráčem provádějícím pokutový kop poté, co je míč ve hře: hráčům soupeřova mužstva bude přiznán pokutový kop.

PRAVIDLO 13 - AUTOVÝ KOP
Když míč přejde celým svým objemem přes postranní čáru, bude vykopáván zpět do hry jakýmkoliv směrem z místa, kde přešel postranní čáru a to hráčem protějšího mužstva než toho, jehož hráč se jako poslední dotkl míče. Ve chvíli vykopávání musí míč být v nehybném postavení na postranní čáře či za ní, ve směru ze hřiště ven. Hráč zahrávající autový kop nesmí hrát míčem podruhé, dokud se jej nedotkne jiný hráč. I zde platí pravidlo čtyřech metrů a čtyřech sekund.                                                                                                                                                Přímo z autu může být dosaženo branky !
Trestní ustanovení:

 1. Jestliže míč bude nesprávně rozehrán, bude kop zahráván znovu a to hráčem soupeřova mužstva.
 2. Totéž platí, pokud bude kop rozehrán z jiného místa, než kde opustil hrací plochu.
 3. Jestliže rozehrávající hráč zahraje míčem podruhé před tím, než se ho dotkne jiný hráč, bude hráčem soupeřova týmu zahráván nepřímý volný kop z místa, kde se tento přestupek stal.
 4. Kop musí být proveden do čtyřech sekund. Pokud se tak nestane, je kop přiznán soupeři.
 5. Autový kop zahraný brankáři se považuje za "malou domů".

PRAVIDLO 14 - VÝHOZ OD BRANKY
Když míč celým svým objemem přejde brankovou čáru, s výjimkou části mezi brankovými tyčemi a pod břevnem (gól), ať již ve vzduchu nebo po zemi, a posledním, kdo se míče dotknul, byl hráč útočícího mužstva, rozehrává brankář míč ze svého brankového území a to rukou. Míč je považován, že je ve hře v okamžiku, kdy opustí brankové území.
Brankový výhoz je proveden správně v případě, že se míče dotkne jiný hráč než brankář a to mimo pokutové území, jehož brankář rozehrání provádí. Hráči soupeřova týmu zůstávají mimo brankové území, pokud není míč ve hře. Zde platí pravidlo čtyř sekund.
Trestní ustanovení:
Jestliže se míče dotkne kterýkoliv hráč uvnitř brankářova brankového území, brankový výhoz bude opakován.

PRAVIDLO 15 - ROHOVÝ KOP
Když přejde míč celým svým objemem brankovou čáru s vyloučením prostoru mezi tyčemi a pod břevnem (gól), ve vzduchu či na zemi a byl naposledy zahrán jedním z hráčů bránícího mužstva, bude zahrán rohový kop. Tento se rozehrává kopem do postranní čáry. Hráč bránícího mužstva musí být vzdálen minimálně 4 m. Hráč zahrávající rohový kop nebude hrát míčem podruhé, pokud se jej nedotkne jiný hráč. I zde platí pravidlo čtyřech sekund na rozehrání míče. Přímo z rohového kopu může být dosaženo branky. Pokud roh nebude zahrán správně, následně bude rozehráván znovu.

PRAVIDLO 16 - MALÁ DOMŮ
Brankář nesmí chytit do rukou míč, který mu spoluhráč úmyslně přihraje. Toto se nevztahuje na přihrávku vrchní části těla (od pasu výše). Tento přestupek bude potrestán volným přímým kopem z hranice brankového území.

V postupovém a sestupovém klíčí rozhodují:

a.)body          b.)vzájemný zápas            c.)rozdíl celkového skóre           d.)větší počet vstřelených branek                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Poznámka: mají-li tři nebo více mužstev na konci soutěže stejný počet bodů i ve vzájemných utkáních, rozhoduje rozdíl celkového skóre.

TATO PRAVIDLA JSOU ZÁVAZNÁ PRO VŠECHNY TÝMY ÚČASTNÍCÍ SE TÉTO DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE. JE POVINNOSTÍ VEDOUCÍHO TÝMU ČI KAPITÁNA S NIMI PODROBNĚ SEZNÁMIT VŠECHNY HRÁČE. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRAVIDEL I HŘIŠTĚ (UMĚLÁ TRÁVA NEBO POLYTAN APOD.) I V PRŮBĚHU SOUTĚŽE. V TOMTO PŘÍPADĚ BUDOU VŠECHNA MUŽSTVA O ZMĚNÁCH INFORMOVÁNA (ZPRAVODAJ, INTERNET).

TATO SOUTĚŽ NENÍ POJIŠTĚNA A VŠICHNI STARTUJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!!!!
Poznámka: od hráčů mladších 15-ti let, nutný písemný souhlas rodičů !

POZOR !!!!! PROSTORY AREÁLU NEJSOU HLÍDANÉ, PROTO SI ZA VEŠKERÉ VĚCI ODLOŽENÉ V CELÉM AREÁLU /VČETNĚ PŘEVLÍKÁREN SE SPRCHAMA/ ZODPOVÍDÁ KAŽDÝ SÁM A NEMÁ NÁROK NA JAKÉKOLIV ODŠKODNĚNÍ ZE STRANY POŘADATELE !!!!!

Změny názvu lze provést po celou dobu konání soutěže. Poplatek je 500 Kč,- + 20% DPH = 600 Kč,-
Přestupy hráčů lze provést po celou dobu konání soutěže. Poplatek je 300 Kč,- + 20% DPH = 360 Kč,-
Konfrontaci si může mužstvo vyžádat jak v poločase, tak i na konci utkání.
Poznámka: kontrola registračních průkazu hráčů na příkaz p.rozhodčího je součásti hrací doby. Rozhodčí je oprávněn kdykoliv tuto konfrontaci provést.

Trestní ustanovení:
ŽK (žlutá karta)     30 Kč,- + 20% DPH = 36 Kč,-
ČK (červená karta)     70 Kč,- + 20% DPH = 84 Kč,-

Bez (regulérního) zápisu     100 Kč,- + 20% DPH = 120 Kč,-

Poznámka: ŽK ale i ČK mohou obdržet také hráči na střídačce za nesportovní chování !
Za ČK má hráč automatický STOP na následující utkání svého mužstva ! Hráč, který obdrží ČK, musí opustit prostory hřiště. Neučiní-li tak, může být utkání ukončeno kontumačně a hráč obdrží STOP na dvě či více utkání ! Pořadatel po konzultaci s rozhodčím může udělit hráči za ČK STOP i na více utkání, případně zastavit činnost do konce soutěže !!! Poznámka: je-li hráč zaregistrován za dvě či více mužstev, má po obdržení ČK (STOP na jedno následující utkání svého mužstva), možnost startovat za ostatní mužstva, kde je zaregistrován. Toto neplatí po obdržení ČK, kde hráč obdrží STOP na dvě či více utkáni !!! V tomto případě platí „STOP“ ve všech mužstvech, kde je hráč registrován po celou dobu zákazu startu !!!!!

Pouze jeden regulérní míč     50 Kč,- + 20% DPH = 60 Kč,-
Bez regulérního míče     100 Kč,- + 20% DPH = 120 Kč,-

Poznámka: Regulérní míč je pouze "FUTSALOVÝ" se sníženým odskokem č.4, plně nahuštěný vzduchem.
Nastane-li situace, že ani jedno z mužstev nemá regulérní míč, je zápas pro oba kontumován! Prokáže-li se, že mužstva odehrála jiným míčem, než je pro tuto soutěž určeno, bude zápas pro obě mužstva také kontumován (obě mužstva si připíšou prohru 0:5, sankci za kontumaci a minusové boby )!!!

Nejednotné dresy, dresy bez čísel, neuvedeno číslo v zápise, neregulérní číslo či kapitánská páska, neregulérní obuv, kapitán neoznačen (regulérní) páskou, neoznačení kapitána a brankáře v zápise, nevypsaný nebo nečitelný zápis, neuvedeno celé příjmení + jméno (shodné na RP) v zápise, nepředán vyplněný zápis ke kontrole 10 (5) minut před začátkem utkáni delegátu či osobě tomu určené   50 Kč,- + 20% DPH = 60 Kč,-

Start registrovaného hráče bez RP    100 Kč,- + 20% DPH = 120 Kč,-

Administrativní chyba   300 Kč,- + 20% DPH = 360 Kč,-

Nepodepsaný zápis kapitánem     200 Kč,- + 20% DPH = 240 Kč,- 

Neoprávněný start (na černo)     první – 1000 Kč,- + 20% DPH = 1200 Kč,-   druhý – 1500 Kč,- + 20% DPH = 1800 Kč,-   třetí - 2000 Kč,- + 20% DPH = 2400 Kč,-    
(kontumace pro mužstvo +  -3 body mužstvu, kde je hráč registrován i mužstvu, za které nastoupil ) !!!

Při čtvrtém neoprávněném startu, je hráč vyloučen !!!

První kontumace   1000 Kč,- + 20% DPH = 1200 Kč,-   Druhá kontumace   1500 Kč,- + 20% DPH = 1800 Kč,-   Třetí kontumace   2000 Kč,- + 20% DPH = 2400 Kč,-   (za každou kontumací  -3 body) !
Při čtvrté kontumaci je mužstvo vyloučeno !!!

SANKCE JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI DO NÁSLEDUJÍCÍHO UTKÁNÍ SVÉHO MUŽSTVA, OD OBDRŽENÍ ! V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU MUŽSTVU ODEČTENY 3 BODY NA KONCI SOUTĚŽE ! TY JSOU V PŘÍPADĚ OPAKOVANÉHO NEURAZENÍ DO DALŠÍHO NÁSLEDUJÍCÍHO UTKÁNÍ, ODEČÍTÁNY AŽ DO DOBY UHRAZENÍ !!!!!

Nehradí – li mužstvo sankci opakovaně, nebo opakovaně nerespektuje pravidla, je vyloučeno ze soutěže bez jakékoliv náhrady a jeho všechny výsledky jsou anulovány ! Takové mužstvo může být rovněž nahrazeno jiným mužstvem, které převezme všechny závazky i povinnosti od vyloučeného /body, sankce.../

Sankce lze hradit : a./v úřední hodiny v kanceláři  poznámka: úřední hodiny – viz. web stránky, zpravodaj... b./ je možné uhradit vratnou zálohu, ze které budou případné sankce strhávané   c./u rozhodčího nebo delegáta před utkáním – poplatek 30 Kč,-   e./platby na účet – poplatek 50 Kč,-

„FUTSAL CLUB“ - kancelář - ul. Krkonošská 3a, Královské Vinohrady, Praha 2         
Kontakt.: 602/160 755

e-mail: zylafotbal@cmail.cz